@jeremymgibson_ @PirateSteveYar @steinman_sam @AlmaDeStrange That does go both ways. You treat people with respect…
That does go both ways. You treat people with respect when they've earned it. You treat them with disrespect when they deserve it.
— Adam Gaertner (@veryvirology) May 1, 2020